Polityka prywatności – klauzula informacyjna - MTM S.A.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Budowlano-Drogowa MTM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 35, tel.: 58 623-67-30, biuro@mtm-sa.com.pl, KRS: 0000023405, NIP: 958-13-23-406, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 2.212.000 zł w całości wpłacony, zwana dalej Spółką;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną – w przypadku jej zawarcia lub w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie – przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub
b) w zakresie realizacji obowiązków i praw wiążących się z zawartą umową lecz nie stanowiących bezpośrednio przejawu jej wykonywania, co stanowi uzasadniony interes Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub
c) w celu realizacji obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub
d) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że będzie to wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa (np. organom administracji publicznej);
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków, o których mowa w pkt 3) powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; w szczególności podane dane będą przechowywane celem podejmowania działań przed zawarciem umowy, jak również realizacji zawartej umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń; dane zawarte w wystawionych dokumentach księgowych przechowywane będą przez Administratora przez okres przechowywania odpowiedniej dokumentacji księgowej na cele podatkowe;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych;
7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie; cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie warunkuje możliwość podjęcia działań przed zawarciem umowy jak i zawarcie samej umowy oraz jej wykonywanie; podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa;
10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

OSTATNIE WPISY NA BLOGU

©2020 Firma Budowlano–Drogowa MTM SA

Projekt i wykonanie: Web Room Studio